Jste zdeDokumenty

Dokumenty


KNIHOVNÍ ŘÁD sticky icon

Anglická verze Britská vlajka - Union Jack

1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan po předložení platného průkazu totožnosti a zaplacení registračního poplatku. Výpůjční řád je závazný pro všechny uživatele služeb knihovny. Při jeho porušení může být čtenář knihovny dočasně nebo trvale zbaven tohoto práva.
Po zaplacení registračního poplatku obdrží čtenář čtenářský průkaz, který je nepřenosný. Jeho ztrátu je čtenář povinen neprodleně knihovně ohlásit, rovněž tak všechny změny údajů uvedené při registraci.

Registrační poplatek se platí:
70,- Kč na 12 měsíců ode dne zaplacení děti do 15 let, studenti a důchodci
140,- Kč na 12 měsíců ode dne zaplacení dospělí
210,- Kč na 12 měsíců ode dne zaplacení rodinná registrace (2 dospělí + děti do 15 let)

Při návštěvě knihovny je čtenář povinen se prokázat čtenářským průkazem. Bez platného čtenářského průkazu je vstup do provozních prostor povolen pouze se souhlasem obsluhy.

2. Výpůjční proces

Knihy a periodika se na stanovenou výpůjční lhůtu 1 měsíc půjčují zdarma.
Není-li dílo dočasně k dispozici, má každý čtenář možnost požadovat rezervaci příslušného díla. Za rezervaci uhradí čtenář poštovné, lze také informovat e-mailem zdarma.
Fyzická nebo právnická osoba, která se nechce stát trvale čtenářem knihovny a má zájem o jednorázovou výpůjčku, si může vypůjčit požadované dokumenty za zálohu stanovenou pracovníkem knihovny a jednorázový poplatek 20,- Kč za 1 titul.

Půjčování knih ze studovny
Termín: 7 dnů
Za zálohu stanovenou pracovníkem knihovny. Jestliže není čtenářem knihovny platí poplatek 20,- Kč. 

3. Výpůjční lhůta

Knihy se půjčují na dobu 30 dní. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky. Výpůjční lhůtu lze prodloužit 2x o 30 dnů, nežádá-li o něj další čtenář.

4. Překročení výpůjční lhůty

Jestliže dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři pokutu za nedodržení výpůjční lhůty. Výše pokuty je stanovena smluvně za každou jednotlivou knihu a časopis.

 Dospělí:
1. upomínka   5,- Kč za titul, 1,- Kč za periodikum + poštovné
2. upomínka 10,- Kč za titul, 1,- Kč za periodikum + poštovné
3. upomínka 15,- Kč za titul, 1,- Kč za periodikum + poštovné
4. upomínka 20,- Kč za titul, 1,- Kč za periodikum + poštovné

Děti:
1. upomínka 2,- Kč za titul, 1,- Kč za periodikum + poštovné
2. upomínka 5,- Kč za titul, 1,- Kč za periodikum + poštovné
3. upomínka 10,- Kč za titul, 1,- Kč za periodikum + poštovné
4. upomínka 15,-Kč za titul, 1,- Kč za periodikum + poštovné

Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

5. Ztráty a poškození (škody)

Čtenář je povinen:
- chránit půjčená díla před poškozením a ztrátou
- před půjčením si dílo prohlédnout a zjištěné poškození hlásit předem
- bez zbytečného odkladu hlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna a podle OZ §420-422 může požadovat:
- nepoškozený výtisk téhož díla, téhož vydání a manipulační poplatek 50,- Kč
- finanční náhradu, která se skládá z ceny, která je stanovena pracovníkem knihovny a
manipulačního poplatku 50,- Kč
- vázanou kopii téhož díla
- při částečném poškození se účtuje vzniklá škoda až do plné výše ceny díla v době poškození a dále platí ustanovení jako při ztrátě
- při ztrátě periodika uhradí čtenář cenu periodika + 10,- Kč manipulační poplatek
- při poškození čárového kódu uhradí čtenář 10,- Kč
- při ztrátě čtenářského průkazu uhradí čtenář manipulační poplatek 15,- Kč

6. Další služby

meziknihovní výpůjční služba knih a zvukových knih za úhradu poštovného a dalších nákladů mezinárodní meziknihovní výpůjční služba za úhradu poštovného a dalších nákladů

7. Půjčování zvukových záznamů

Na základě uzavřené kolektivní licenční smlouvy o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM se nově zakoupený zvukový záznam půjčuje domů až po devítiměsíční ochranné lhůtě.

Zvukové záznamy se půjčují v informačním oddělení knihovny.

Uživatelem tohoto oddělení se stává pouze ten, který:

- je vlastníkem čtenářského průkazu Městské knihovny Nymburk a má zaplacený čtenářský
poplatek na příslušné období
- podepíše prohlášení o dodržování zákona č. 247/90 Sb. o ochraně autorských práv
- na požádání předloží knihovnici průkaz totožnosti k ověření osobních údajů

Výpůjční lhůta:
pondělí – úterý
úterý – čtvrtek
čtvrtek – pátek
pátek – pondělí

Najednou lze půjčit maximálně 5 CD, čtenáři do 15 let pouze 1 CD.

Sankční poplatky:
- uživatel je povinen dodržovat výpůjční dobu
- při pozdním vracení uhradí poplatek 20,- Kč za jeden den + poštovné
- uživatel je povinen chránit vypůjčený zvukový záznam před ztrátou nebo poškozením
- půjčený zvukový záznam nesmí půjčovat jiným osobám
- zjistí-li, že půjčený zvukový záznam je poškozený, je povinen ihned na poškození upozornit knihovnici. Pokud tak neučiní, zodpovídá za poškození zjištěné při vracení.
- při znehodnocení nosiče zvuku je tato částka ve výši původní ceny + 50,- Kč manipulační poplatek
- při poškození celého obalu 15,- Kč

8. Přístup na internet a práce na počítači

Internet:
Pro návštěvníky knihovny je internet zdarma. V případě zvýšeného zájmu dalších návštěvníků o použití internetu je doba omezena na max. 30 minut, nejvýše však může návštěvník použít internet 60 minut denně. Přednost mají registrovaní čtenáři knihovny. Internet zdarma mají i ostatní návštěvníci připojením na wifi síť knihovny. Ostatní návštěvníci platí poplatek za použití počítače. 

Internet je určen pro sebevzdělávání, vyhledávání informací pro studijní a pracovní účely a jako informační prostředek. Uživatelé internetu jsou povinni dodržovat ustanovení platné právní úpravy stanovené právním řádem České republiky. Knihovna je oprávněna prostřednictvím svých pracovníků kontrolovat dodržování sjednaných podmínek a při zjištění jejich porušení jednostranně poskytované služby ukončit.

Použití počítače: 5 ,- Kč za 10 minut
Použití počítače: 20,- Kč za 30 minut - připojení na internet

 

TISK
kopírka Sharp černě, barevně

9. Ceník inzertní služby

podání inzerátu na 14 dní za 30,- Kč
podání inzerátu na 30 dní za 50,- Kč

podání reklamy na 30 dnů
A5 - 50,- Kč
A4 - 100,- Kč
A3 - 150,-Kč

10. Ceník kopírovací služby a tisku

černobíle
text, text + malý obrázek (max 1/2 str.) obrázek celá stránka
A4 2,- Kč A4 10,- Kč
A4 ob. 3,- Kč A4 ob. 19,- Kč
A3 4,- Kč A3 20,- Kč
A3 ob. 6,- Kč A3 ob. 39,- Kč
barevně
text, text + malý obrázek (max 1/2 str.) obrázek celá stránka
A4 15,- Kč A4 20,- Kč
A4 ob. 29,- Kč A4 ob. 39,- Kč
A3 30,- Kč
A3 40,- Kč
A3 ob. 58,- Kč A3 ob. 78,- Kč

11. Ceník scannovací služby

scanner
1. stránka scannování+zaslání e-mailem 15,- Kč
2. stránka scannování+zaslání e-mailem 20,- Kč
3. stránka scannování+zaslání e-mailem 25,- Kč
každá další stránka 5,- Kč

12. Ceník laminovací služby-laminací do folie 150 mic.

A3 - 50,- Kč
A4 - 25,- Kč
A5 - 14,- Kč
A6 - 7,- Kč

13. Ceník faxové služby

Odeslání:
1 strana 10,- Kč, za každou další stránku 1,- Kč
Přijetí:
1 strana 5,- Kč, za každou další stránku 1,- Kč

Výjimky z výpůjčního řádu a všechny jeho změny a doplňky povoluje ředitel.
Tento knihovní řád vstupuje v platnost od 1. 1. 2008

V Nymburce dne 21. 12. 2007
Helena Liptáková
Ředitelka MěK Nymburk

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA

Od čtvrtka 11. srpna, máme konečně zase otevřeno! Stavební práce (výměna oken a dveří) se nakonec ne naší vinou protáhly. Za vzniklé komplikace se vám omlouváme.

Dospělé oddělení, čítárna

 Pondělí

 8 – 15

 Úterý

 8 - 17

 Středa

 8 – 12 (pouze čítárna)

 Čtvrtek

 8 - 17

 Pátek

 8 - 15

 Sobota 13. 8. od 9 do 11 hod.

 

 Dětské oddělení

 Studovna, hudební odd.

 Pondělí

 8 – 15

 Pondělí

 8 – 15

 Úterý

 8 – 17

 Úterý

 8 – 15

 Středa

 ZAVŘENO

 Středa

 ZAVŘENO

 Čtvrtek

 8 – 15

 Čtvrtek

 8 – 17

 Pátek

 8 - 15

 Pátek

 8 - 15

Knihovní řád v angličtině

RULES AND REGULATIONS OF THE MUNICIPIAL LIBRARY
IN NYMBURK
 
 
1.
Every citizen can became a library card holder after presenting his/her valid identity
card and paying the registration fee.
 
The library rules are obligatory for all users of the library services. If these rules are
broken, the library card holder can temporarily or definitely lose his/her library rights.
 
After having paid the registration fee the visitor will get a library card which is
nontransferable. The library card holder is obliged to report its loss to the library
immediately as well as all the changes of his/her personal data given at the time of
registration.
  
Registration fee:
 
70,-  Kč    for 12 months starting from the day of payment, for children under 15, students

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi