Jste zdeOCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Verze pro tiskSend by email
MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – 6/2018 o ochraně osobních údajů (GDPR) je účinné od 25.5.2018 pro všechny subjekty,které zpracovávají osobní údaje občanů Evropské unie.

Knihovna nakládá s osobními údaji uživatelů
Městská knihovna Nymburk zpracovává osobní údaje uživatelů, potřebuje-li je pro poskytování svých služeb – plnění smlouvy. Při zpracovávání údajů udržujeme soulad
s legislativou Evropské unie a legislativou České republiky.

Jaké údaje sbíráme a k čemu je využíváme
Knihovna je otevřený prostor a její služby může využívat každý. Základním dokumentem,
upravující práva a povinnosti knihovny a uživatelů, je Knihovní řád. Některé služby může
knihovna poskytovat pouze konkrétnímu člověku, a proto potřebuje znát jeho osobní údaje.
Jde zejména o půjčování dokumentů mimo prostory knihovny (absenční) a služby na to
navázené (správa čtenářského konta, rezervace, odložení knih, historie výpůjček, předupomínky a upomínky)ale i některé služby poskytované přímo v prostorách knihovny
(přihlášení na akci s omezeným počtem účastníků). Tyto adresné služby nabízíme registrovaným čtenářům, kteří se ke službám přihlašují  vyplněním a podepsáním přihlášky.

Údaje pro poskytování služeb
Pro půjčování dokumentů čtenářům mimo prostory knihovny potřebujeme základní údaje
a čtenáři, který chce naše služby využívat, tedy jméno a příjmení, datum narození, adresu.
Údaje o průkazu totožnosti. V případě dětí do 15 let potřebné údaje potvrzuje zákonný zástupce. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.
Knihovna dále zpracovává údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP/ZTP-P v případě, že si čtenář přeje čerpat výhody s tím spojené-zvýhodněné členství.
Kontaktní údaje(e-mailová adresa, telefonní číslo využíváme pro efektivní komunikaci se
čtenáři a pro jejich informování o stavu čtenářského konta, splněných rezervací a odložení knih, předupomínkách a upomínkách nebo o nových službách a akcích knihovny. Poštovní adresu čtenáře využíváme, pokud si čtenář přeje být tímto způsobem vyrozuměn o splnění
požadovaných služeb-rezervaci knih, ale také pokud je nutné jej upomenout o nevrácené výpůjčky. Osobní údaje uchováváme v písemné formě (přihláška),které jsou v uzamčeném trezoru ve služebních prostorách a  elektronicky.
Knihovna uchovává historii výpůjček pro případ řešení sporných situací a pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii. V případě, že si čtenář nepřeje historii výpůjček uchovávat, může požádat o její smazání osobně v knihovně.
Na základě znalosti uživatelů, kteří knihovnu pravidelně využívají a jejich potřeb, můžeme
své služby rozvíjet. Údaje z výpůjční činnosti mohou posloužit napři k rozvoji knihovní sítě,
úpravám otevírací doby nebo nákupu nových dokumentů.
 
Jak dlouho údaje uchováváme
Údaje uchováváme po dobu platnosti čtenářského průkazu, prodlouženou o dva roky.
Během těchto dvou let má tak čtenář možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel
o historii svých výpůjček. Jestliže čtenář  nemá vůči knihovně žádný závazek, po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě
kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.
O anonymizaci může čtenář požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb knihovny.
Písemné přihlášky čtenářů jsou po skončení registrace skartovány.

Kde své údaje najdete
Náhled na většinu osobních údajů, které knihovna o čtenářích uchovává, nabízí online
čtenářské konto, které je dostupné každému čtenáři po přihlášení na webových stránkách knihovny. Čtenářské konto nabízí nejen výpis údajů o osobě, ale také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček, platební údaje.
Čtenář má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných knihovnou, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis poskytneme zdarma od jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele. Žádosti vyřizuje Lenka Kovářová, pracovnice odpovědná za dodržování GDPR v knihovně.

Aktuálnost
Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje aktuální, při osobním prodlužování
platnosti čtenářského průkazu se proto na jejich aktuálnost ptá. Prosíme čtenáře, aby změnu osobních údajů oznámili knihovně při nejbližší osobní návštěvě. Některé osobní údaje si čtenáři mohou sami upravit ve svém čtenářském kontě(e-mail, adresa).
Upozorňujeme, že některé zprávy knihovna zasílá pouze elektronicky. Jde například o upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty, odložení knihy. Tyto zprávy vám můžeme odesílat, pouze máme-li váš správný e-mail.

Zpracování jinými subjekty
Knihovna zpracovává osobní údaje svých registrovaných uživatelů v knihovním systému Tritius, který spravuje firma  Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13,602 00 Brno

Osobní údaje pod kontrolou
Knihovna spravované údaje zabezpečuje, k bezpečnosti však můžete přispět i vy svým odpovědným chováním. Nepůjčujte čtenářský průkaz dalším osobám, přihlásit se do knihovny může každý. Nesdělujte přihlašovací údaje k čtenářskému  on-line kontu dalším
osobám. Heslo si volte v souladu s doporučeními pro bezpečné heslo.


Městská knihovna Nymburk
ředitelka
Helena Liptáková

odpovědná osoba knihovny za GDPR
Lenka Kovářová

 
 
Štítky

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi