Stanovy

Klub čtenářů Bohumila Hrabala

KČBH je zájmovým sdružením lidí, kteří jsou svým srdcem a duchovním rozpoložením veskrze pábiteli a zároveň bezpodmínečnými obdivovateli Hrabalova díla.

Kontakt
Klub čtenářů Bohumila Hrabala
Městská knihovna v Nymburce
Palackého třída 1749, 288 02 Nymburk
tel.: 325 512 723
e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz

Kontakt na redakci Nymburského pábitele:
e-mail: jan.rehounek@seznam.cz
tel.: 603 238 523

Stanovy Klubu čtenářů Bohumila Hrabala

Zřizovatel, založení

Zřizovatelem Klubu čtenářů Bohumila Hrabala je Městská knihovna Nymburk, jež byla 21. listopadu 1998 jeho spoluzakladatelkou. Dalšími zakládajícími členy se stali Město Nymburk, Ladislav Kutík – starosta města Nymburka, Společnost přátel starého Nymburka, Městské kulturní středisko v Nymburce, Polabské listy, s. r. o., Nymburk, Vlastivědné muzeum Nymburk, Pivovar Nymburk, s. r. o.,  a dr. Stanislav Klos – nakladatel.

Členství

Členem KČBH se může stát každý občan bez rozdílu věku a rovněž také fyzické osoby – podnikatelské subjekty či instituce, a to vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku: občan 250 Kč, podnikatelské subjekty a instituce 1.000 Kč.

Každý člen má nárok na zpravodaj klubu Nymburský pábitel zdarma, zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem, být zván na akce pořádané jednotlivými členy klubu, využívat fond Literárního kabinetu Bohumila Hrabala v Městské knihovně v Nymburce.

Klubový zpravodaj Nymburský Pábitel

  • vychází 3x - 4x za rok
  • informuje o iniciativách klubu, připravovaných akcích, nově vydaných dílech Bohumila Hrabala
  • dokumentuje publicistiku a články v tisku se vztahem k Bohumilu Hrabalovi
  • členové KČBH dostávají zpravodaj zdarma, v omezeném nákladu je prodejný (10 Kč)

Akce pořádané Klubem čtenářů Bohumila Hrabala

KČBH může pořádat akce připomínající Bohumila Hrabala, setkání s nakladateli, autogramiády hrabalologů a besedy s nimi, čtení z děl Bohumila Hrabala a z knih o Bohumilu Hrabalovi, hrabalovská divadelní představení apod.

Literární kabinet Bohumila Hrabala

Městská knihovna v Nymburce v roce 1999 zřídila Literární kabinet Bohumila Hrabala. V něm jsou soustředěna vydaná díla Bohumila Hrabala a díla o něm. Pořizuje se výstřižková služba publicistiky a žurnalistických příspěvků z tisku.

Orgány Klubu čtenářů Bohumila Hrabala

  • výroční shromáždění členů klubu volí představenstvo a předsedu, redakční radu a vedoucího redaktora klubového zpravodaje
  • ekonomické zabezpečení je řešeno formou členských příspěvků a dotace zřizovatele, účetnictví zabezpečuje Městská knihovna v Nymburce
  • výroční shromáždění se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 roky
  • výbor připravuje plán činnosti klubu v úzké spolupráci se členy, kteří mohou do programu klubu jakoukoli formou přispět, a tuto činnost řídí
  • redakční rada shromažďuje materiály pro vydávání klubového zpravodaje a zabezpečuje jeho vydávání, distribuci zajišťuje Městská knihovna Nymburk.

Představenstvo Klubu čtenářů Bohumila Hrabala

         Na podzimním setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala v Městské knihovně, které se konalo 8. 12. 2018, proběhla volba nového představenstva klubu.  

Složení představenstva:

Předseda :  Jan Řehounek

Výkonná jednatelka : Helena Liptáková

Členové výboru : Ing. Jiří Černý, Ing. Pavel Benák, Milan Čejka, Renata Malá